rekrutacja
regulamin rekrutacji do projektu PDF Drukuj
rekrutacja - rekrutacja
Wpisany przez Danuta Wojciechowska   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji do projektu

„Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. por. J. Czumy „Skrytego” w Celestynowie”

realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

§ 1

Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji do „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. por. J. Czumy „Skrytego” w Celestynowie”

1)       Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2010 r. – 31.07.2012 r.

2)       Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych wśród uczniów i uczennic, poprzez realizację wsparcia pedagogiczno-psychologicznego oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, przyczyniających się do rozwoju zainteresowań, samosterowności i wzrostu motywacji do nauki.

§ 3

Uczestnicy projektu (Beneficjenci Ostateczni)

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów i uczennic klas I – III Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pr. J. Czumy „Skrytego” w Celestynowie zwłaszcza do uczniów wykazujących problemy wychowawcze,  pochodzących ze środowisk wiejskich i rodzin dysfunkcyjnych.

§ 4

Proces rekrutacji

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci.
 2. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie od 01.09.. do 10.09..
 3. Za proces rekrutacji odpowiedzialny jest koordynator projektu.
 4. Ankiety i zgłoszenia przyjmowane będą do 10.09.
 5. W przypadku nie wyłonienia, spośród zgłoszonych ankiet, wymaganej liczby  uczestników poszczególnych zajęć z projektu, Gmina Celestynów zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych terminów składania ankiet rekrutacyjnych i naboru uzupełniającego.
  1. Zgłoszenia do projektu można dokonać poprzez wypełnienie, a następnie złożenie dokumentacji rekrutacyjnej w biurze Projektu lub u wychowawcy klasy.
  2. Dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 4, składa się z:

a)       Ankiety rekrutacyjnej,

b)       Formularza zgłoszeniowego,

c)       Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu i ewaluacji

d)       Deklaracja udziału w Projekcie.

 1. Dokumenty określone w punkcie 7 należy złożyć w terminie określonym w punkcie 4.
 2. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat może zostać poproszony drogą mailową lub telefoniczną bądź pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji. Dodatkowo kandydat może zostać poproszony o złożenie dodatkowych dokumentów.
 3. Formularz rekrutacyjny oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są na stronie internetowej www.projekt.zscelestynow.pl oraz w Biurze Projektu.
 4. Nabór uczestników do projektu przeprowadzany będzie na podstawie ankiety rekrutacyjnej wypełnionej przez kandydata.
 5. Komisja Rekrutacyjna może przyjąć dodatkowe kryteria rekrutacji, o ile nie są one sprzeczne z niniejszym regulaminem.
 6. Po analizie ankiet stworzona zostanie przez koordynatora projektu lista  uczestników.
 7. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzone zostanie w dniu 13.09.
 8. Osoby, które nie zmieszczą się na liście uczestników zostaną alternatywnie  umieszczone na liście rezerwowej.
 9. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

§ 5

Obowiązki ucznia

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie mają obowiązek punktualnie i regularnie uczestniczyć w zajęciach. Każdorazową nieobecność uczeń powinien usprawiedliwiać pisemnie zgodnie z procedurami szkolnymi.

 

§ 6

Skład Komisji Rekrutacyjnej

Komisja Rekrutacyjna składa się z:

 1. Koordynatora Projektu,
 2. z – cy Kierownika ds. Programu,
 3. Pedagoga szkolnego.
 4. Przygotowanie ogłoszenia o terminie rekrutacji i niniejszego Regulaminu.
 5. Wyjaśnienie rodzicom/opiekunom zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Zatwierdzenie listy uczniów, którzy wezmą udział w projekcie.
 7. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzone zostanie w dniu 13.09.
  1. Osoby, nieuczestniczące w zajęciach mogą zostać usunięte z listy uczestników projektu.
  2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu” należy do Urzędu Gminy Celestynów.
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi życie z dniem 1 września 2010 r. i może ulec zmianie
   w sytuacji zmiany wytycznych lub dokumentów programowych.
  4. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy przekazać Koordynatorowi Projektu.

§ 6

Zadania Komisji Rekrutacyjnej

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 

Celestynów,  dnia 01.09.2010 r.

 
formularz zgłoszeniowy PDF Drukuj
rekrutacja - rekrutacja
Wpisany przez Danuta Wojciechowska   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

dotyczący udziału ucznia/uczennicy w projekcie „ Kompetencje naszą siłą – program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum z Oddziałami dwujęzycznymi im. „ Skrytego”    w Celestynowie.”

Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza, którego celem jest zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu.

Dane o uczniu/uczennicy

Imiona: ......................................................................................................................

Nazwisko:..................................................................................................................

Pesel:………………………………………………………………………………………………………………………

Dane rodziców lub opiekunów prawnych:

Imiona:........................................................................................................................

Nazwisko:..................................................................................................................

.Adres do korespondencji:

Ulica:.............................................................................Nr domu:.............................

Miejscowość:................................................................Kod pocztowy:...................

Telefon:................................. e-mail:........................................................................

 

W których zajęciach/kołach zainteresowań uczeń/uczennica będzie uczestniczył/a:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Czytelny podpis ucznia /uczennicy

……………………………………………………………………..

 

Oświadczenie i zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel prawny………………………………………………………………………

(imię i nazwisko ucznia)

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wyżej wymienionych zajęciach. Jednocześnie jestem świadomy/świadoma, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w Projekcie pokrywany jest w większej części ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, zobowiązuję się do regularnego uczestniczenia mojego dziecka w wybranych zajęciach.

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych osobowych do celów

organizacyjnych, dydaktyczno-wychowawczych oraz innych związanych z realizacją   Projektu. (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

- Dz. U. Nr   133, poz.883 z póź. zmianami.)

 

Czytelny podpis rodzica                                                Celestynów, dn.…………………………

lub opiekuna  prawnego

 

………………………………………………………………………………

 

 

 

GIMNAZJUM

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI              GMINA CELESTYNÓW

IM. POR. J. CZUMY „SKRYTEGO”

W CELESTYNOWIE

 
zarządzenie PDF Drukuj
rekrutacja - rekrutacja
Wpisany przez Danuta Wojciechowska   

ZARZĄDZENIE NR 88/2010

Wójta Gminy Celestynów

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia dokumentów w ramach Projektu „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawowy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 259/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzania projektu nr POKL.09.01.02-14-109/09 „Kompetencje naszą siłą” zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdzam dokumenty do realizacji Projektu „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”, stanowiące załączniki do zarządzania:

1)                  Ankietę rekrutacyjną, stanowiącą załącznik nr 1,

2)                  Oświadczenie Uczestnika Projektu na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik nr 2,

3)                  Oświadczenie Uczestnika Projektu o dobrowolnym uczestnictwie w Projekcie, stanowiące załącznik nr 3.

 

§ 2

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 88/2010

Wójta Gminy Celestynów

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

 

Oświadczenie Uczestnika Projektu „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi im. por. J. Czumy „Skrytego” w Celestynowie” na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.

W związku z przystąpieniem do Projektu „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi im. por. J. Czumy  „Skrytego” w Celestynowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. „Skrytego” w Celestynowie”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki;
 3. moje dane osobowe mogą zostać udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu wsparcia, realizacji projektu „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi im. por. J. Czumy  „Skrytego” w Celestynowie”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki;
 4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
 5. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.

 

..................................................                                                             .....................................................

miejscowość i data                                                                             czytelny podpis uczestnika projektu

 

.........................................................

podpis opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej


Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 88/2010

Wójta Gminy Celestynów

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

 

Oświadczenie Uczestnika Projektu „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi im. por. J. Czumy „Skrytego” w Celestynowie”

Ja........................................................................................Nr PESEL................................

(imię i nazwisko)

zamieszkały /-a/ ....................................................................................................................

(dokładny adres zamieszkania lub pobytu)

legitymujący /-a/ się dowodem osobistym seria ........ nr ......................................................

 

 

 1. Zapoznałem /zapoznałam się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie.
 2. Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie, w szczególności:

2a.       Jestem świadomy/świadoma, że obecność na zajęciach odbywających się podczas szkolenia ogólnego, zawodowego i doradztwa indywidualnego jest obowiązkowa. Nieuzasadnione opuszczenie przeze mnie więcej niż 20% godzin przewidzianych na realizację szkoleń i doradztwa indywidualnego spowoduje skreślenie mnie z listy uczestników projektu – Beneficjentów Ostatecznych.

 1. Deklaruję swój udział w Projekcie.
  1. Oświadczam, że nie uczestniczę w żadnych innych projektach współfinansowanych przez Europejski  Fundusz Społecznych.

 

..................................................                                                             .....................................................

miejscowość i data                                                                             czytelny podpis uczestnika projektu

 

.........................................................

podpis opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej

 
ankieta PDF Drukuj
rekrutacja - rekrutacja
Wpisany przez Danuta Wojciechowska   

ANKIETA                 ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW

Ankieta nie jest anonimowa. Proszę dokładnie zapoznać się z pytaniami oraz zaznaczyć i wypisać odpowiedzi, jakie uważacie za najlepsze dla siebie. Ankieta zawiera pytania, w których należy zaznaczyć wybrane odpowiedzi i/lub wypisać swoje własne propozycje. W każdym pytaniu można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Ankieta posłuży nam wiedzą, na jakie zajęcia dodatkowe najchętniej byście chodzili oraz udzieli nam informacji, jakie przedmioty sprawiają Wam najwięcej trudności w nauce. Dziękujemy za rzetelne wypełnienie ankiety.

Imię i nazwisko, klasa:

………………………………………………………...........................

(podpis drukowanymi literami)

 1. Jakie przedmioty sprawiają Ci trudności w nauce? (podkreśl i/lub wypisz – punkt d

  • humanistyczne (typu: język polski, historia, WOS, itd.)
  • matematyczno – przyrodnicze (typu: matematyka, fizyka, biologia, chemia, itd.)
  • języki obce
  • inne (wypisz jakie?)………………………………………………
  • żadne nie sprawiają mi trudności w nauce
 1. Na jakie lekcje lubisz uczęszczać (z których lubisz się uczyć, rozwijać zainteresowania w tym kierunku)? (podkreśl i/lub wypisz – punkt e
  • humanistyczne (typu: język polski, historia, WOS, itd.)
  • matematyczno – przyrodnicze (typu: matematyka, fizyka, biologia, chemia, itd.)
  • sportowe (typu: wychowanie fizyczne, SKS, itd.)
  • językowe (typu: j.angielski, j.niemiecki, itd.)
  • inne (wypisz jakie?)………………………………………………
 2. Z jakich zajęć dodatkowych dostępnych w naszej szkole najchętniej byś skorzystał(- ła)? (podkreśl i/lub wypisz – punkt r
  • koło teatralne
  • Szkolne Koło Europejskie
  • koło informatyczne
  • koło fizyczno – chemiczne
  • wychowanie fizyczne –  treningi dla zdolnych sportowców

- piłka siatkowa,
- piłka ręczna,
- koszykówka
- lekkoatletyka

  • interaktywne zajęcia z j. niemieckiego
  • interaktywne zajęcia z j. angielskiego
  • reedukacja
  • zajęcia biblioteczne – wyrównywanie deficytów
  • zajęcia wyrównawcze z chemii
  • zajęcia wyrównawcze z biologii
  • zajęcia wyrównawcze z fizyki
  • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki
  • zajęcia dodatkowe (rozwijające zainteresowania) z języka polskiego
  • zajęcia dodatkowe (rozwijające zainteresowania) z matematyki
  • wsparcie psychologiczno – pedagogiczne
  • doradztwo zawodowe
  • inne (wypisz jakie?)………………………………………………

 

…………………………                       ………………………

podpis ucznia                              podpis rodzica

 

 

Opracowała:

Agnieszka Marczak

 


Design by 99Theme
Copyright 2010 © Joomla