Kompetencje Naszą Siłą
konkurs z nagrodami PDF Drukuj
konkursy - konkursy
Wpisany przez Danuta Wojciechowska   
poniedziałek, 03 października 2011 18:49

Regulamin konkursu na  projekt edukacyjny organizowanego w ramach projektu

Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. por. J. Czumy „Skrytego” w Celestynowie”

w okresie czerwiec – listopad  2011 r.

§ 1. Informacje ogólne

Każdy uczeń lub grupa uczniów gimnazjum w Celestynowie może zgłosić w ramach konkursu  jedną pracę. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć zagadnień edukacyjnych i wzbogacać wiedzę i umiejętności uczniów. Do konkursu uczniowie mogą zgłaszać projekty realizowane w ramach realizacji podstawy programowej. Zgłoszony projekt podlega archiwizacji i będzie wykorzystany do celów edukacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. por. J. Czumy „Skrytego” w Celestynowie”.

§ 2. Kryteria naboru projektów

 1. Za proces naboru odpowiedzialna jest p. Małgorzata Bojanowska.
 2. Nabór uczestników konkursu przeprowadzony będzie na podstawie złożonych przez kandydata projektów konkursowych od 15.09.2011 r. do 30.10.2011 r.
 3. Nabór będzie prowadzony w sposób obiektywny w oparciu o poniższe kryteria.
 4. Dokumentacja, niezbędna do procesu rekrutacji, składa się z:

a) Pracy konkursowej, którą należy złożyć w opisanej teczce ( tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa autora/autorów projektu, imię i nazwisko opiekuna projektu). Projekty zgłaszane w formie prezentacji należy, złożyć w formie papierowej i elektronicznej.

b) Oświadczenia rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją, prezentacją i promocją projektu.

 1. Po zakończeniu terminu naboru projektów stworzona zostanie lista  uczestników konkursu.
 2. Komisja konkursowa oceni pracę i wyłoni trzy najlepsze i przyzna następujące nagrody finansowe:

I miejsce – 1000 zł

II miejsce – 600 zł

III miejsce – 400 zł.

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 grudnia 2011 r.
  1. Możliwość praktycznego wykorzystania pracy konkursowej w zajęciach dydaktycznych
  2. Zastosowanie technik multimedialnych lub atrakcyjnych form przekazu.
  3. Staranność i estetyka wykonania pracy.
  4. Forma i atrakcyjność prezentacji

§ 5

Kryteria oceny

1.       Ciekawy temat.

2.       Nowatorskie ujęcie tematu.

 

§ 6

Skład Komisji Konkursowej

Komisja Rekrutacyjna składa się z:

 1. Małgorzata Bojanowska
 2. Marzena Kuczyńska,
 3. Nauczyciele  - przewodniczący zespołów przedmiotowych.

§ 6

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

 
Zajęcia w ramach projektu PDF Drukuj
Wpisany przez Danuta Wojciechowska   
sobota, 23 października 2010 15:58

KOMPETENCJE NASZA SIŁĄ!

W Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. J. Czumy „Skrytego” w Celestynowie  od września 2010 roku, realizowany  jest projekt „Kompetencje naszą siłą – program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum im. por. Józefa Czumy „Skrytego” w Celestynowie”

W ramach projektu prowadzonych jest wiele zajęć stacjonarnych, realizowane są także ciekawe wyjazdy edukacyjne. I tak, uczniowie klas pierwszych, nowy rok szkolny rozpoczęli od wyjazdu integracyjnego na Zieloną Szkołę do Torunia. Integracja połączona była ze zdobywaniem nowej wiedzy, poprzez odwiedzanie m.in. takich miejsc jak: Planetarium, Orbitarium, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa, Dom Kopernika, Ogród Zoobotaniczny.

Uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczyli natomiast w wykładach i warsztatach podczas Festiwalu Nauki w Warszawie. Pod ta nazwą, każdego roku we wrześniu lub październiku, warszawskie szkoły średnie prowadzą zajęcia tematyczne dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Nasza placówka korzysta z nich już od 4lat. Tematyka tegorocznych spotkań, w jakich uczestniczyliśmy, dotyczyła planowania dalszej edukacji, samopoznania, autoprezentacji, paradoksów matematycznych, zdrowego stylu życia i poznawania zapachów żywności,

To dopiero początek wyjazdów edukacyjnych, jakie zakłada realizacja projektu. Ufamy, iż następne  przyniosą również wymierne korzyści i będą tak dobrze oceniane jak powyższe.


 
Cele projektu PDF Drukuj
Wpisany przez Danuta Wojciechowska   
wtorek, 19 października 2010 19:14

„Kompetencje naszą siłą!  Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum  z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. por. J. Czumy „Skrytego” w Celestynowie”

Cel główny projektu:

Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych wśród 470 uczniów i uczennic w trakcie dwóch lat szkolnych poprzez realizację wsparcia pedagogiczno-psychologicznego oraz zajęć pozalekcyjnych i  pozaszkolnych, przyczyniających się do rozwoju zainteresowań, samosterowności i wzrostu motywacji do nauki, w szczególności dla osób pochodzących z rodzin utrudnionym dostępie do edukacji .

Cele szczegółowe:

1)    Zwiększenie dostępności do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów i uczennic klas I – III do poziomu 80%, w szczególności z  podcelestynowskich wsi poprzez zniwelowanie barier geograficznych i ekonomicznych .

2)    Wzrost umiejętności uczniów i uczennic klas I – III  w zakresie kompetencji kluczowych, zwłaszcza wśród obu płci wykazujących problemy wychowawcze i ograniczonych barierami geograficznymi, uniemożliwiającymi systematyczną naukę.

3)    Zwiększenie poziomu samosterowności  aktywności własnej w procesie edukacyjnym poprzez rozwój własnych zainteresowań uczniów i uczennic.

4)    Zwiększenie jakości  i zakresu opieki pedagogicznej względem uczniów i uczennic wykazujących problemy wychowawcze, w szczególności pochodzących ze środowisk wiejskich i rodzin dysfunkcyjnych.

5)    Zwiększenie jakości  i zakresu pomocy pedagogicznej szkoły wobec 100% uczniów i uczennic, u których zdiagnozowano ryzyko problemów psychologicznych.

POWYŻSZE CELE REALIZOWANE BĘDĄ MIEDZY INNYMI  POPRZEZ:

 • zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki, biologii, chemii
 • warsztaty psychologiczne, zajęcia teatralne
 • interaktywne zajęcia z j. angielskiego i j. niemieckiego, wyjazdy na obozy językowe
 • wyjazdy edukacyjne na  Festiwal Nauki, Sejmu, Belwederu, Trybunału Konstytucyjnego
 • wyjazdy do teatru, kina , filharmonii
 • wyjazd integracyjny dla uczniów klas I
 • dodatkowe zajęcia sportowe, kursy tańca
 • zimowe wyjazdy na narty
 • różnorodne koła zainteresowań
 • doposażenie szkoły w pomoce edukacyjne
 
Inauguracja projektu PDF Drukuj
Wpisany przez Danuta Wojciechowska   
sobota, 23 października 2010 15:40

Kompetencje naszą siłą! –

 

to hasło towarzyszy od 1 września 2010 roku uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Projekt mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów gimnazjum, rozpoczął się wyjazdem klas I na „zieloną szkołę” to Torunia.

 

Podczas oficjalnej inauguracji projektu, która odbyła się również we wrześniu, koordynator projektu, pani Katarzyna Bojanowska-Niewczas, przedstawiła nauczycielom zasady prowadzenia wszelkich działań zawartych w projekcie oraz wymogi dotyczące dokumentacji tych działań, natomiast rodzice zapoznani zostali z rodzajami prowadzonych zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Celestynów realizuje projekt edukacyjny:

Program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów Gimnazjum im. por Józefa Czumy „Skrytego” w Celestynowie

CZAS REALIZACJI

sierpień 2010 - lipiec 2012

GRUPY DOCELOWE

Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych wśród uczniów i uczennic, poprzez realizację wsparcia pedagogiczno-psychologicznego oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, przyczyniających się do rozwoju zainteresowań, samosterowności i wzrostu motywacji do nauki, w szczególności dla osób pochodzących z rodzin o utrudnionym dostępie do nauki.

 

KOMPETENCJE NASZĄ SIŁĄ!
 
Design by 99Theme
Copyright 2010 © Joomla